ทพ. สุรพงษ์ ยังไพโรจน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร :

  • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์ :

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมรากเทียม

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 13:00 – 17:00 น.