ทพ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร

สาขาเฉพาะทาง: Orthodontics

วุฒิการศึกษา
  • 1998 Master of Science Program in Orthodontics, Mahidol University, Thailand
  • 1993 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry (First Honors), Mahidol University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Diplomate Thai Board of Orthodontics, Thai Dental Council
สมาชิกชมรม
  • Thai Dental Association of Thailand
  • Thai Association of Orthodontists
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม