ทพ.ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัตรบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.