ทพ. วรเทพ บุญรอด

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร:

  • สาขารากฟันเทียม, มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมันนี

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากฟันเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพุธเวลา 10:00 – 17:00 น.