ทพ. ยอดมงคล ศรีอรุโณทัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร :

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ :

  • Impacted & Embedded tooth surgery
  • Preprosthetic surgery
  • Odontogenic Infection
  • Oral Biopsy

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์ :

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพุธเวลา 09:00 – 18:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1, 4 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.