ทพ. ภาคภูมิ ยืนยงโอฬาร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Dentistry Implant Dentistry, Lomo Linda University, California, USA

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย
  • สมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์เวลา 10:00 – 17:00 น.