ทพ.ปวเรศ เนตรนพรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์   (สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.