ทพ. นาถ นันทรัตพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร :

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ตำรวจ

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ :

  • Impacted/ Embedded Tooth
  • Pre-Prosthetic Surgery

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันศุกร์เวลา 16:00 – 20:00 น.