ทพ. กษม อายตวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร :

  • อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปาก, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์ :

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • European Association of Osseointegratio

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2, 4 ของเดือน)เวลา 10:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2, 3 ของเดือน)   เวลา 10:00 – 17:00 น.