ทพญ. อุบลรัตน์ สมหวังประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์: 

  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 09:00 – 18:00 น.
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.