ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร :

  • สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • สมาคมรากฟันเทียม

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 09:30 – 12:00 น.