ทพญ. สุกลรัตน์ วัฒนาภิรมย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรากฟันเทียม

การศึกษา:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร :

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมรากเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  • ICOI International Congress of Oral Implantologists

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์เวลา 13:00 – 20:00  น.