ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2003 PhD. in Orthodontics, Tsurumi University, ประเทศญี่ปุ่น แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ ทันตกรรมจัดฟัน Invisalign

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • PhD. in Orthodontics, Tsurumi University, ประเทศญี่ปุ่น แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ ทันตกรรมจัดฟัน Invisalign

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันศุกร์ (สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน)เวลา 09:00 – 12:00 น.
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.