ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • Certificate of Attendance in Invisalign

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันจันทร์ (สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)เวลา 12:00 – 18:00 น.
วันพุธ (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)เวลา 12:00 – 18:00 น.
วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)เวลา 12:00 – 18:00 น.