ทพญ. สลิลา ตรีกาลนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • ระกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย\
  • สมาคมทันตกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2, 3 ของเดือน)เวลา 09:00 – 17:00 น.