ทพญ. สริดา อนันตาวระ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล   

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมหัตถการ

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • International College of Dentists

วลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 13:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดีเวลา 13:00 – 17:00 น.