ทพญ. รพีพรรณ มนต์อารักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.

การศึกษาหลังปริญญา

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคม

  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.