ทพญ. ภัทรายุ แต่บรรพกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและตรวจพิเคราะห์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา / วุฒิบัตร:

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • PhD. in Molecular Oncology, King’s College London, สหราชอาณาจักร

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมรอยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกชมรมวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์ (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน)เวลา 09:00 – 18:00 น.