ทพญ. ภัณฑภา คุณธนนิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,คณะทันตแพทยศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Doctor of Dental Surgery Faculty of Dentistry ,Chulalongkorn University

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก,สาขาปริทันตวิทยา,คณะทันตแพทย์ศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Periodontology)

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 13:00 – 20:00 น.
วันพุธเวลา 13:00 – 20:00 น.