ทพญ. พีรยา จิตรพัฒนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

วุฒิบัตร:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ: 

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากฟันเทียม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์: 

  • ทันตแพทยสภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันศุกร์เวลา 09:00 – 20:00 น.