ทพญ. พิม คีรีรัตน์

สาขาเฉพาะทาง: Periodontics

วุฒิการศึกษา
  • 2017 Master of Science International Program in Pediatric Dentistry, Mahidol University, Thailand
  • 2012 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry (Second Honors), Chulalongkorn University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Certificate of Attendance Course: Safe and Effective Use of Nitrous Oxide/Oxygen Inhalation Sedation in Dentistry, Vejthani Hospital
สมาชิกชมรม
  • The Dental Association of Thailand
  • Thai Society of Pediatric Dentistry
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันอังคาร09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันเสาร์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม