ทพญ. พิม คีรีรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2012 – Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry (Second Honors), Chulalongkorn University

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร:

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 09:30 – 15:30 น.
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.