ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ


สาขาเฉพาะทาง: Periodontics

วุฒิการศึกษา
  • 1999 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Graduate Diploma Program in Clinical Science in Periodontology ,Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand
สมาชิกชมรม
  • The Dental Association of Thailand
  • Thai Association of Periodontology
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันพุธ09:00 – 14:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันศุกร์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันอาทิตย์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม