ทพญ. นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาวิชาปริทันตวิทยา

 สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพุธเวลา 09:00 – 14:00 น.
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.