ทพญ.นพรัตน์ สุขสด

สาขาเฉพาะทาง: Oral Implantology

วุฒิการศึกษา
  • 2017 Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program) Mahidol University
  • 2017 Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, Munster, Germany
  • 2013 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry (First Honors), Chulalongkorn University
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Certificate of Attendance Course : Safe and Effective Use of Nitrous Oxide/Oxygen Inhalation Sedation in Dentistry, Vejthani Hospital
สมาชิกชมรม
  • The Dental Association of Thailand
  • ITI International Team for Implantology
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันอังคาร10:00 – 18:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม
วันเสาร์10:00 – 18:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม