รศ.ดร.ทพญ. อรุณวรรณ หลำอุบล

สาขาเฉพาะทาง: Oral & Maxillofacial Pathology

วุฒิการศึกษา
  • 2007 Doctor of Philosophy in Oral Science, The University of Lowa, USA
  • 2000 Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry (First Honors), Chulalongkorn University, Thailand
รางวัล และประกาศนียบัตร
  • Certificate in Oral and Maxillofacial Pathology, The University of Lowa, USA
  • The American Board of Oral & Maxillofacial Pathology, USA
สมาชิกชมรม
  • Thai Dental Association of Thailand
  • American Board of Oral and Maxillofacial Pathology
เวลาออกตรวจ
วันเวลาสถานที่
วันอาทิตย์09:00 – 17:00ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม