น.ต.ทพญ. ณันธรีดา พงษ์พานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ศัลยกรรมช่องปาก (Minor Surgery)

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันพฤหัสบดี09.00 – 17.00น.
วันศุกร์10.00 – 19.00น.