ทพญ. ณัฐพร วิเชียรอินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร:

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทย์สภา
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 09:00 – 17:00 น.