ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรักษารากฟัน

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร:

  • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • ชมรมเอนโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.