ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมบูรณะและรากฟันเทียม

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันอังคารเวลา 14:00 – 20:00 น.
วันศุกร์เวลา 10:00 – 20:00 น.