ทพญ. กรองทิพย์ เสกธีระ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมปริทันต์

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา, คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • สมาคมปริทันตวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันเวลา
วันเสาร์เวลา 09:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์เวลา 09:00 – 17:00 น.