ทพญ. ศศิธร สุธนรักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาบัตร:

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตร์การแพทย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์:

  • ทันตแพทยสภา
  • ทันตแพทยสมาคมประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์