ทพญ. มัณฑารพ ชัยมุสิก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปากและคลินิกกลิ่นปาก

ปริญญาบัตร:

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร:

  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขารังสีวิทยาช่องปาก และใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529