ทันตกรรมเพื่อความงาม

ความไม่สม่ำเสมอของสีเคลือบฟันนั้นเกิดได้จาก คราบสะสม อายุ หรือสารเคมีที่ทำลายฟัน และสาเหตุทั่วๆไปที่ทำให้สีฟันไม่สม่ำเสมอคือ ยา กาแฟ ชา